Ogólne Warunki Sprzedaży i Zamówienia


Ogólne Warunki Sprzedaży i Zamówienia dla Firmy


1. Niniejsze ogólne warunki sprzedaży, zwane dalej OWS, określają zasady zawierania umów sprzedaży towarów oferowanych przez drazkowski.eu Maciej Drążkowski Kartuska 12; 83-305 Pomieczyno.

2. Niniejsze OWS mają zastosowanie jedynie w przypadku gdy Sprzedawca i Kupujący są podmiotami prowadzącymi działalność gospodarczą.

3. Niniejsze OWS są integralną częścią każdej oferty, cennika, umowy współpracy lub umowy sprzedaży i stanowią równocześnie ich akceptację, chyba, że strony umowy wyraźnie postanowiły inaczej. Każde odstępstwo
od stosowania niniejszych OWS wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

4. OWS podane są do wiadomości Kupującego. Znajdują się na stronie internetowej www.kontener-sanitarny.pl, w biurze Sprzedawcy. Obowiązek zapoznania się z OWS leży po stronie Kupującego. Jeżeli Kupujący pozostaje w stałych stosunkach handlowych przyjęcie przezeń OWS przy pierwszym zamówieniu uważa się za ich akceptację
dla wszystkich pozostałych zamówień i umów sprzedaży, aż do czasu zmiany ich treści lub odwołania ich stosowania.

5. Wszystkie informacje techniczne dotyczące towarów, wymiarów, rozmiarów, tolerancji wymiarowych i wagowych oraz jakości, wynikające z katalogów, prospektów i innych materiałów reklamowych przedstawianych
przez Sprzedawcę są danymi orientacyjnymi.

5.1. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że w przypadku oferowanych towarów mają zastosowanie stosowne normy europejskie i krajowe.

6. Sprzedawca podejmuje się realizacji umowy sprzedaży na postawie zamówienia złożonego
u Sprzedawcy i/lub przesłanego do siedziby Sprzedawcy w każdej formie pocztą, faksem, telefonicznie lub drogą elektroniczną przez podmiot prowadzący działalność gospodarczą zwany Kupującym.

6.1. Zamówienie powinno zostać złożone na formularzu i zawierać:

– nazwę firmy / dla podmiotów gospodarczych / lub imię i nazwisko,
– adres kupującego,
– indeks, nazwę i ilość zamawianego Produktu,
– sposób i miejsce dostawy lub sposób odbioru samodzielnego,
– sposób zapłaty

W przypadku, gdy odbierającym towar nie będzie kupujący, Zamówienie winno wskazywać
imię i nazwisko osoby upoważnionej do odbioru towaru.

6.2. Niespełnienie tych warunków skutkujące dostawą przez Sprzedawcę towaru niezgodnego
z potrzebami Kupującego obciąża Kupującego i nie stanowi podstawy do złożenia reklamacji.

6.3. Do zamówienia należy dołączyć (jeśli dotyczy) oświadczenie płatnika VAT, zawierające zgodę Uprawnionego
na wystawienie faktury bez jego podpisu.

6.4. Termin dostawy podany w zamówieniu jest terminem przybliżonym, a jego przekroczenie
nie uprawnia Kupującego do wystąpienia z roszczeniem odszkodowawczym.

6.4. Towary muszą zostać odebrane pod względem ilościowym i jakościowym, obejmującym możliwe
do stwierdzenia ewentualne uszkodzenia mechaniczne, które muszą być potwierdzone
na dokumencie WZ lub dowodzie dostawy.

6.4.1 W przypadku ewentualnych zastrzeżeń Kupujący zobowiązany jest niezwłocznie, pisemnie poinformować
o tym fakcie Sprzedawcę, a także umożliwić Sprzedawcy zbadanie dostarczonego towaru w stanie nienaruszonym.

6.4.2. Dokonanie przez Kupującego odbioru towarów bez zgłoszenia zastrzeżeń będzie oznaczało prawidłowe dostarczenie towarów zgodnie z zamówieniem.

6.4.3. Kupujący ma obowiązek udostępnić niezwłocznie Sprzedawcy próbki wadliwego towaru niezbędne
do przeprowadzenia badania, a także umożliwić zbadanie towaru na miejscu – jak również przekazać niezbędne informacje dotyczące wykorzystania towaru.

6.4.4. Kupujący jest zobowiązany dopełnić wszystkich formalności opisanych w powyższych punktach pod rygorem utraty prawa do dochodzenia od Sprzedawcy jakichkolwiek roszczeń, w tym roszczeń wynikających z gwarancji.

6.5. Cena towarów jest ustalana w zamówieniu przez Sprzedawcę. Sprzedawca zastrzega sobie prawo dowolnego udzielania upustów, rabatów i organizowania promocji związanych z produktami.

6.6. Propozycja dokonania sprzedaży złożona Kupującemu nie stanowi wiążącej oferty sprzedaży
w rozumieniu kodeksu cywilnego, a jedynie propozycję warunków do złożenia zamówienia przez Kupującego.

6.7. Koszty usług dodatkowych są ustalane indywidualnie podczas składania zamówienia.

6.8. Sprzedawca oświadcza, że sam nie podejmuje się dostarczania towaru Kupującemu.
Sprzedawca może na zlecenie i w imieniu Kupującego zorganizować transport towaru na miejsce dostawy
przez niezależnego przewoźnika.

6.9. Wszelkie ryzyka, a w szczególności ryzyko uszkodzenia lub utraty towarów, przechodzą
na Kupującego z chwilą wydania towarów z magazynu mu bądź przewoźnikowi

6.10. Produkty odebrane przez Kupującego bez zastrzeżeń uważa się za pozbawione wad jawnych.

6.11. W przypadku, gdy Kupujący zleca odbiór towaru niezależnemu przewoźnikowi odpowiedzialność za towar przechodzi na Kupującego w momencie wydania towaru przewoźnikowi.

6.12. Towar winien odebrać Kupujący, bądź upoważniona przez niego osoba wskazana
w zamówieniu, bądź osoba dysponująca stosownym pisemnym upoważnieniem. Nieobecność Kupującego,
bądź osoby przez niego upoważnionej stanowi podstawę do odmowy wydania towaru
przez przewoźnika.

6.13. Kupujący ma prawo ustalić z niezależnym przewoźnikiem, że w przypadku nieodebrania
przez Kupującego towaru z winy leżącej po stronie Kupującego, przewoźnik ma prawo obciążyć kupującemu wynikłymi stąd kosztami transportu, a także obciążyć kosztami przygotowania towaru
do wysyłki w kwocie 5% wartości towaru netto.

6.14. Faktura VAT zostanie wystawiona przez Sprzedającego najpóźniej w ciągu siedmiu dni od daty wydania towarów.

6.15. Za datę płatności strony przyjmują datę wpływu środków pieniężnych na konto Sprzedawcy.

6.16. W przypadku zwłoki w płatności ze strony Kupującego, Sprzedawca zastrzega sobie prawo
do natychmiastowego wstrzymania dostaw wszelkich towarów oraz świadczenia wszelkich usług
do chwili uregulowania zaległej płatności.

6.17. Dla ważności zamówienia z opcją płatności przy dostawie, bądź z opcją odroczonego terminu płatności wymagana jest każdorazowa zgoda Sprzedawcy. Nie ustosunkowanie się Sprzedawcy
do zaproponowanej przez Zamawiającego płatności stanowi brak zgody na wskazany w zamówieniu sposób płatności.

6.18. Jeżeli po złożonym zamówieniu ujawni się uzasadniona podstawa do przypuszczenia,
że Kupujący nie wywiąże się ze swojego zobowiązania płatniczego, Sprzedawca ma prawo żądać zapłaty ceny
przed wydaniem towaru – niezależnie od ustalonego wcześniej terminu płatności.

6.19. Jeżeli Kupujący nie dokona odbioru towaru w ustalonym terminie Sprzedawca ma prawo obciążyć Kupującego kosztami związanymi ze składowaniem towaru.

6.20. W przypadku dwukrotnego braku odbioru towaru, Sprzedawca zwolniony jest z obowiązku dostarczenia
go Kupującemu. W tej sytuacji Kupujący zobowiązany jest osobiście odebrać towar w siedzibie Sprzedawcy.

6.21. Jeżeli Kupujący nie odbierze towaru w 14 dniu po ustalonym terminie z przyczyn niezawinionych
przez Sprzedawcę, Sprzedawca ma prawo do wystawienia faktury i żądania zapłaty ceny za towar
i inne usługi tak, jakby wydanie towaru odbyło się zgodnie z zamówieniem.

6.22. Jeżeli Kupujący nie odbierze towaru w terminie 30 dni od ustalonego terminu z przyczyn niezawinionych
przez Sprzedawcę, Sprzedawca będzie magazynował towar na ryzyko i koszt Kupującego.

6.23. W przypadku nie odebrania towaru w terminie 30 dni od ustalonego terminu z przyczyn niezawinionych
przez Sprzedawcę, Kupujący zapłaci Sprzedawcy karę umowną w wysokości wpłaconej na rzecz Sprzedawcy zaliczki.

6.24. Każda dostawa częściowa może stanowić odrębną transakcję i może być oddzielnie fakturowana przez Sprzedawcę.

6.25. Sprzedawca ma prawo pobrać od Kupującego zaliczkę. Wysokość zaliczki będzie ustalana indywidualnie. Zaliczka ta nie stanowi zadatku.

6.26. Do czasu pełnej zapłaty za towary, pozostają one własnością Sprzedawcy. W każdym przypadku opóźnienia
w zapłacie za Produkty Sprzedawca ma prawo żądać zwrotu pobranych, a niezapłaconych towarów.
W takim przypadku Kupujący zobowiązany jest na własny koszt i ryzyko zwrócić wszystkie niezapłacone
Towary (zwrot obejmuje załadunek, transport i rozładunek w miejscu wskazanym
przez Sprzedawcę) w ciągu 3 dni roboczych od chwili skierowania żądania.

6.30. Stosowne certyfikaty lub inne dokumenty potwierdzające jakość towaru, Sprzedawca dołącza do dostarczanego towaru na wyraźną prośbę Kupującego. Sprzedawca zastrzega sobie prawo
do pobrania opłat za ww. dokumenty.

7. Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu wad lub niedoborów towarów jest ograniczona wyłącznie do obowiązków opisanych w treści OWS .

8. Odpowiedzialność odszkodowawcza Sprzedawcy z tytuły dostarczenia Kupującemu wadliwego towaru ograniczona jest do wysokości nie przekraczającej wartości reklamowanego towaru plus ewentualne koszty dostawy/transportu. Odpowiedzialność Sprzedawcy nie obejmuje naprawiania szkód dotyczących: spodziewanych korzyści, utraconego zysku, strat produkcyjnych, utraty renomy rynkowej itp.

9. Kupującemu nie przysługują względem Sprzedawcy jakiekolwiek dalej idące roszczenia
ani roszczenia oparte na innych podstawach. W szczególności Kupującemu nie przysługują roszczenia wynikające
z wad produktów lub braków towaru (inne niż określone w niniejszych OWS),
roszczenia wynikające z nieterminowej jego dostawy, a także roszczenia dotyczące zmiany przedmiotu sprzedaży, roszczenia o zmniejszenie ceny produktu, o odszkodowanie za szkodę,
za szkody osób trzecich oraz za dalsze pośrednie szkody lub utracone korzyści.

10. Sprzedawca nie odpowiada za przydatność dostarczonego, zgodnie z zamówieniem towaru
do pożądanych przez Kupującego celów.

11. Strony wyłączają stosowanie rękojmi w stosunkach między nimi, zgodnie z treścią art. 558§1 k.c.

12. Strony wyłączają odpowiedzialność Sprzedawcy w stosunku do Kupującego z tytułu szkód wyrządzonych osobom trzecim przez produkty dostarczane Kupującemu przez Sprzedawcę. Kupujący zobowiązany jest również
do zwolnienia Sprzedawcy z wszelkich roszczeń osób trzecich w stosunku do Sprzedawcy.

13. Sprzedawca udziela 36-miesięcznej gwarancji na warunkach określonych w odrębnym dokumencie gwarancyjnym – Warunkach Gwarancji.

14.1. Warunkiem udzielenia gwarancji jest czytelne podpisanie dokumentu zamówienia.

14.2. Dokumentem poświadczającym Kupującemu prawo gwarancji jest podpisany przez Sprzedawcę
i Kupującego dokument Zamówienia.

15. W sprawach nieuregulowanych w niniejszych Ogólnych Warunkach Sprzedaży znajdują zastosowanie aktualne pisemne uzgodnienia między stronami oraz właściwe przepisy prawa polskiego.

16. Strony wyłączają zastosowanie Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów z dnia 11 kwietnia 1980 r.

17. W przypadku zaistnienia okoliczności których nie można było przewidzieć w momencie zawarcia umowy
(siła wyższa) Sprzedawca jest zwolniony ze zobowiązań wynikających z umowy oraz niniejszych OWS
w czasie trwania takich okoliczności.

18. Sprzedawca niezwłocznie poinformuje Kupującego o wystąpieniu okoliczności określonych
w pkt. 17

19. Spory mogące wyniknąć w związku ze współpracą stron w zakresie sprzedaży towarów
od Sprzedawcy będą rozstrzygane przez polski sąd właściwy miejscowo dla siedziby Sprzedawcy.

20. Do umowy mają zastosowanie wyłącznie przepisy prawa polskiego.

21. Nie dopuszcza się cesji praw wynikających z zawartej ze Sprzedawcą umowy lub złożonego zamówienia
w stosunku do osób trzecich bez pisemnej zgody Sprzedawcy.

22. Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Sprzedawcę w celu wykonania zamówienia, jak i w celach marketingowych związanych z jego działalnością.

23. Kupującemu przysługują wszelkie uprawnienia zgodnie z postanowieniami ustawy
z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926
wraz z ewentualnymi zmianami), a w szczególności prawo wglądu we własne dane osobowe.

24. W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszych OWS mają zastosowanie odpowiednio
przepisy kodeksu cywilnego.

25. Niniejsze OWS obowiązują od dnia 25.04.2013r.


Ogólne Warunki Sprzedaży i Zamówienia dla Konsumenta


1. Niniejsze ogólne warunki sprzedaży, zwane dalej OWS, określają zasady zawierania umów sprzedaży towarów oferowanych przez drazkowski.eu Maciej Drążkowski Kartuska 12; 83-305 Pomieczyno.

2. Niniejsze OWS mają zastosowanie jedynie w przypadku gdy Kupujący jest konsumentem.

3. Niniejsze OWS są integralną częścią każdej oferty, cennika, umowy współpracy lub umowy sprzedaży i stanowią równocześnie ich akceptację, chyba, że strony umowy wyraźnie postanowiły inaczej. Każde odstępstwo
od stosowania niniejszych OWS wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

4. OWS podane są do wiadomości Kupującego. Znajdują się na stronie internetowej www.kontener-sanitarny.pl, w biurze Sprzedawcy. Obowiązek zapoznania się z OWS leży po stronie Kupującego. Jeżeli Kupujący pozostaje w stałych stosunkach handlowych przyjęcie przezeń OWS przy pierwszym zamówieniu uważa się za ich akceptację dla wszystkich pozostałych zamówień i umów sprzedaży, aż do czasu zmiany ich treści lub odwołania ich stosowania.

5. Wszystkie informacje techniczne dotyczące towarów, wymiarów, rozmiarów, tolerancji wymiarowych i wagowych oraz jakości, wynikające z katalogów, prospektów i innych materiałów reklamowych przedstawianych
przez Sprzedawcę są danymi orientacyjnymi.

5.1. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że w przypadku oferowanych towarów mają zastosowanie stosowne normy europejskie i krajowe.

6. Sprzedawca podejmuje się realizacji umowy sprzedaży na postawie zamówienia złożonego u Sprzedawcy
i/lub przesłanego do siedziby Sprzedawcy w każdej formie pocztą, faksem, telefonicznie lub drogą elektroniczną przez podmiot prowadzący działalność gospodarczą zwany Kupującym.

6.1 Zamówienie powinno zostać złożone na formularzu i zawierać:
– nazwę firmy / dla podmiotów gospodarczych / lub imię i nazwisko,
– adres kupującego,
– indeks, nazwę i ilość zamawianego Produktu,
– sposób i miejsce dostawy lub sposób odbioru samodzielnego,
– sposób zapłaty,

W przypadku, gdy odbierającym towar nie będzie kupujący, Zamówienie winno wskazywać imię i nazwisko osoby upoważnionej do odbioru towaru

6.2 Niespełnienie tych warunków skutkujące dostawą przez Sprzedawcę towaru niezgodnego z potrzebami Kupującego obciąża Kupującego i nie stanowi podstawy do złożenia reklamacji.

6.3. Termin dostawy podany w zamówieniu jest terminem przybliżonym, a jego przekroczenie nie uprawnia Kupującego do wystąpienia z roszczeniem odszkodowawczym.

6.4. Towary muszą zostać odebrane pod względem ilościowym i jakościowym, obejmującym możliwe
do stwierdzenia ewentualne uszkodzenia mechaniczne, które muszą być potwierdzone na dokumencie WZ
lub dowodzie dostawy.

6.4.1 W przypadku ewentualnych zastrzeżeń Kupujący zobowiązany jest niezwłocznie, pisemnie poinformować o tym fakcie Sprzedawcę, a także umożliwić Sprzedawcy zbadanie dostarczonego towaru w stanie nienaruszonym.

6.4.2. Dokonanie przez Kupującego odbioru towarów bez zgłoszenia zastrzeżeń będzie oznaczało prawidłowe dostarczenie towarów zgodnie z zamówieniem.

6.4.3 Kupujący ma obowiązek udostępnić niezwłocznie Sprzedawcy próbki wadliwego towaru niezbędne
do przeprowadzenia badania, a także umożliwić zbadanie towaru na miejscu – jak również przekazać niezbędne informacje dotyczące wykorzystania towaru.

6.4.4 Kupujący jest zobowiązany dopełnić wszystkich formalności opisanych w powyższych punktach pod rygorem utraty prawa do dochodzenia od Sprzedawcy jakichkolwiek roszczeń, w tym roszczeń wynikających z gwarancji.

6.5. Cena towarów jest ustalana w zamówieniu przez Sprzedawcę. Sprzedawca zastrzega sobie prawo dowolnego udzielania upustów, rabatów i organizowania promocji związanych z produktami.

6.6. Propozycja dokonania sprzedaży złożona Kupującemu nie stanowi wiążącej oferty sprzedaży w rozumieniu kodeksu cywilnego, a jedynie propozycję warunków do złożenia zamówienia przez Kupującego.

6.7. Koszty usług dodatkowych są ustalane indywidualnie podczas składania zamówienia.

6.8. Sprzedawca oświadcza, że sam nie podejmuje się dostarczania towaru Kupującemu. Sprzedawca może
na zlecenie i w imieniu Kupującego zorganizować transport towaru na miejsce dostawy przez niezależnego przewoźnika.

6.9 Wszelkie ryzyka, a w szczególności ryzyko uszkodzenia lub utraty towarów, przechodzą na Kupującego
z chwilą wydania towarów z magazynu mu bądź przewoźnikowi

6.10 Produkty odebrane przez Kupującego bez zastrzeżeń uważa się za pozbawione wad jawnych.

6.11. W przypadku, gdy Kupujący zleca odbiór towaru niezależnemu przewoźnikowi odpowiedzialność za towar przechodzi na Kupującego w momencie wydania towaru przewoźnikowi.

6.12 Towar winien odebrać Kupujący, bądź upoważniona przez niego osoba wskazana w zamówieniu, bądź osoba dysponująca stosownym pisemnym upoważnieniem. Nieobecność Kupującego, bądź osoby przez niego upoważnionej stanowi podstawę do odmowy wydania towaru przez przewoźnika.

6.13. Kupujący ma prawo ustalić z niezależnym przewoźnikiem, że w przypadku nieodebrania przez Kupującego towaru z winy leżącej po stronie Kupującego, przewoźnik ma prawo obciążyć kupującemu wynikłymi stąd kosztami transportu, a także obciążyć kosztami przygotowania towaru do wysyłki w kwocie 5% wartości towaru netto.

6.14. Faktura VAT zostanie wystawiona przez Sprzedającego najpóźniej w ciągu siedmiu dni od daty wydania towarów.

6.15 Za datę płatności strony przyjmują datę wpływu środków pieniężnych na konto Sprzedawcy.

6.16 W przypadku zwłoki w płatności ze strony Kupującego, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do natychmiastowego wstrzymania dostaw wszelkich towarów oraz świadczenia wszelkich usług do chwili uregulowania zaległej płatności.

6.17 Dla ważności zamówienia z opcją płatności przy dostawie, bądź z opcją odroczonego terminu płatności wymagana jest każdorazowa zgoda Sprzedawcy. Nie ustosunkowanie się Sprzedawcy do zaproponowanej
przez Zamawiającego płatności stanowi brak zgody na wskazany w zamówieniu sposób płatności.

6.18. Jeżeli po złożonym zamówieniu ujawni się uzasadniona podstawa do przypuszczenia, że Kupujący nie wywiąże się ze swojego zobowiązania płatniczego, Sprzedawca ma prawo żądać zapłaty ceny przed wydaniem towaru
– niezależnie od ustalonego wcześniej terminu płatności.

6.19 Jeżeli Kupujący nie dokona odbioru towaru w ustalonym terminie Sprzedawca ma prawo obciążyć Kupującego kosztami związanymi ze składowaniem towaru.

6.20 W przypadku dwukrotnego braku odbioru towaru, Zamawiający zwolniony jest z obowiązku dostarczenia
go Kupującemu. W tej sytuacji Kupujący zobowiązany jest osobiście odebrać towar w siedzibie Sprzedawcy.

6.21 Jeżeli Kupujący nie odbierze towaru w 14 dniu po ustalonym terminie z przyczyn niezawinionych przez Sprzedawcę, Sprzedawca ma prawo do wystawienia faktury i żądania zapłaty ceny za towar i inne usługi tak,
jakby wydanie towaru odbyło się zgodnie z zamówieniem.

6.22. Jeżeli Kupujący nie odbierze towaru w terminie 30 dni od ustalonego terminu z przyczyn niezawinionych
przez Sprzedawcę, Sprzedawca będzie magazynował towar na ryzyko i koszt Kupującego.

6.23 W przypadku nie odebrania towaru w terminie 30 dni od ustalonego terminu z przyczyn niezawinionych
przez Sprzedawcę, Kupujący zapłaci Sprzedawcy karę umowną w wysokości wpłaconej na rzecz Sprzedawcy zaliczki.

6.25. Sprzedawca ma prawo pobrać od Kupującego zaliczkę. Wysokość zaliczki będzie ustalana indywidualnie. Zaliczka ta nie stanowi zadatku.

6.26. Do czasu pełnej zapłaty za towary, pozostają one własnością Sprzedawcy. W każdym przypadku opóźnienia
w zapłacie za Produkty Sprzedawca ma prawo żądać zwrotu pobranych, a niezapłaconych towarów.
W takim przypadku Kupujący zobowiązany jest na własny koszt i ryzyko zwrócić wszystkie niezapłacone Towary
(zwrot obejmuje załadunek, transport i rozładunek w miejscu wskazanym przez Sprzedawcę) w ciągu 3 dni roboczych od chwili skierowania żądania.

6.30. Stosowne certyfikaty lub inne dokumenty potwierdzające jakość towaru, Sprzedawca dołącza do dostarczanego towaru na wyraźną prośbę Kupującego. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do pobrania opłat za ww. dokumenty.

7 Sprzedawca nie odpowiada za przydatność dostarczonego, zgodnie z zamówieniem towaru do pożądanych
przez Kupującego celów.

8. Strony wyłączają odpowiedzialność Sprzedawcy w stosunku do Kupującego z tytułu szkód wyrządzonych osobom trzecim przez produkty dostarczane Kupującemu przez Sprzedawcę. Kupujący zobowiązany jest również
do zwolnienia Sprzedawcy z wszelkich roszczeń osób trzecich w stosunku do Sprzedawcy.

9. Sprzedawca udziela 36-miesięcznej gwarancji na warunkach określonych w odrębnym dokumencie gwarancyjnym – Warunkach Gwarancji.

10. Warunkiem udzielenia gwarancji jest czytelne podpisanie dokumentu zamówienia.

11 Dokumentem poświadczającym Kupującemu prawo gwarancji jest podpisany przez Sprzedawcę i Kupującego dokument Zamówienia.

11. W sprawach nieuregulowanych w niniejszych Ogólnych Warunkach Sprzedaży znajdują zastosowanie aktualne pisemne uzgodnienia między stronami oraz właściwe przepisy prawa polskiego.

12. W przypadku zaistnienia okoliczności których nie można było przewidzieć w momencie zawarcia umowy
(siła wyższa) Sprzedawca jest zwolniony ze zobowiązań wynikających z umowy oraz niniejszych OWS w czasie trwania takich okoliczności. 13. Sprzedawca niezwłocznie poinformuje Kupującego o wystąpieniu okoliczności określonych w pkt. 17

14. Nie dopuszcza się cesji praw wynikających z zawartej ze Sprzedawcą umowy lub złożonego zamówienia
w stosunku do osób trzecich bez pisemnej zgody Sprzedawcy.

15. Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Sprzedawcę w celu wykonania zamówienia, jak i w celach marketingowych związanych z jego działalnością.

23. Kupującemu przysługują wszelkie uprawnienia zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku
o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 wraz z ewentualnymi zmianami), a w szczególności prawo wglądu we własne dane osobowe.

24. W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszych OWS mają zastosowanie odpowiednio przepisy kodeksu cywilnego.

25. Niniejsze OWS obowiązują od dnia 25.04.2013r.