Warunki gwarancji Contechnic

 1. Wykonawca na wykonany przedmiot umowy udziela gwarancji na okres 24 miesięcy licząc od dnia podpisania protokołu
  odbioru danej partii dostawy (danego kontenera). W okresie gwarancji wszelkie usterki będące następstwem wadliwego
  wykonania lub użycia wadliwych materiałów zostaną usunięte przez Wykonawcę na jego koszt. Zachowane zostaną przy tym
  wszystkie prawa wynikające z gwarancji. Wyposażenie kontenera podlega gwarancji zg. z kartą Producenta – np. grzejnik
  elektryczny, klimatyzator, itp.
 2. W okresie gwarancji użytkownik wszelkich urządzeń winien dokonywać jej należytej konserwacji, które to czynności można
  zlecić za odpłatnością producentowi tych urządzeń. W przypadku nie wykonania samodzielnie lub wykonania niewłaściwie
  konserwacji to żądanie naprawy tego urządzenia w ramach gwarancji jest bezpodstawne. Prawidłowa eksploatacja winna
  odbywać się zgodnie z załączoną instrukcją obsługi.
 3. Gwarancji nie podlegają usterki, wady i uszkodzenia będące następstwem niewłaściwej eksploatacji oraz montażu
  niezgodnego z przeznaczeniem. W przypadku wykonania przeróbek i samodzielnych napraw bez uzgodnienia z
  Producentem, a także zmian konstrukcyjnych przeprowadzanych bez jego zgody i wiedzy, Zamawiający traci prawa wynikające
  z gwarancji na wyrób. Do utraty uprawnień z tytułu gwarancji dochodzi, jeżeli Zamawiający nie powiadomi Wykonawcy o
  ujawnionej wadzie w terminie 7 dni od daty jej wykrycia faksem potwierdzonym, wysyłką listu poleconego lub drogą mailowa
  potwierdzoną przez Wykonawcę. Każde zgłoszenie gwarancyjne powinno zawierać informacje umożliwiające identyfikacje i
  weryfikację zgłoszenia: opis przedmiotu reklamacji, dowód zakupu oraz dokumentację zdjęciową obrazującą charakter usterki.
  Gwarancji nie podlegają materiały eksploatacyjne typu wkłady oświetleniowe, filtracyjne itp. Na okoliczność wystąpienia
  drobnych otarć i uszkodzeń powierzchniowej warstwy powłoki malarskiej podczas transportu, rozładunku czy montażu
  Producent do każdej dostawy dołącza odpowiednią ilość farby do wykonania czynności konserwacyjnych w miejscu ich
  wystąpienia.
 4. Wykonawca przystąpi do usunięcia ewentualnych zgłoszonych wad i usterek w okresie gwarancji w terminie do 5 dni
  roboczych od daty ich zgłoszenia przez Zamawiającego. Zgłoszenie reklamacyjne dokonane do godz. 12.00 danego dnia
  zaliczane jest jako pierwszy dzień biegu 5-dniowego terminu, w którym Wykonawca zobowiązany jest do przystąpienia
  usuwania usterki. W przypadku zgłoszenia reklamacji po 12.00 godz. ,5-dniowy termin liczony jest od następnego dnia
  roboczego.
 5. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia zgłoszonych wad i usterek, samodzielnie lub przez wskazanego podwykonawcę,
  w terminie 21 dni od daty przystąpienia przez Wykonawcę do ich usuwania pod warunkiem, że taka naprawa jest możliwa ze
  względów technicznych.
 6. Reklamacje rozpatrywane będą przy udziale przedstawiciela Wykonawcy.
 7. Roszczenia z tytułu reklamacji nie stanowią podstawy do wstrzymania płatności za dostarczony towar.
 8. W przypadku nie usunięcia wad i usterek przez Wykonawcę w terminie 30 dni od zgłoszenia zobowiązuje się On do
  podstawienia kontenera zastępczego na przedłużający się okres naprawy.
 9. Zamawiający traci prawo do gwarancji w przypadku niestosowania się do zasad i zaleceń zawartych w Instrukcji eksploatacji
  i obsługi kontenera – aktualna treść dostępna na stronie internetowej:
  https://contechnic.pl/instrukcja
 10. Gwarancja obowiązuje na terenie Polski.
 11. Wobec udzielenia gwarancji, Strony wyłączają rękojmię.
 12. Informacje dodatkowe:
  • zamawiający jest zobowiązany zapewnić dojazd pod miejsce posadowienia kontenerów oraz miejsce manewrowe dla
   samochodów dostarczających oraz rozładowujących kontenery. W przypadku nie zapewnienia drogi dojazdowej oraz
   nieodpowiedniego przygotowania podłoża Zmawiający zostanie obciążony kosztami przestoju samochodów oraz ekipy
   montażowej.
  • zastrzeżenie własności: Towar pozostaje własnością sprzedawcy do czasu całkowitej zapłaty należności za przedmiot
   zamówienia na co strony wyrażają zgodę.
  • warunkiem przyjęcia zamówienia jest dostarczenie dokumentów rejestrowych Zamawiającego (KRS lub wpis do ewidencji
   działalności gospodarczej, NIP, REGON)
  • weryfikacja przedstawionych rozwiązań technicznych zg. z obowiązującymi normami, przeznaczeniem bądź miejscowym
   prawem budowlanym po stronie Zamawiającego.
  • wykonawca dostarcza Zamawiającemu – w ramach ustalonej ceny, dokumentację techniczną wyrobu zawierającą
   następujące elementy: świadectwo kontroli jakości i deklarację zgodności wyrobu, pomiary instalacji elektrycznej. Wszelkie dodatkowe dokumenty odbiorowe wykraczające poza w/w zakres, a wymagane przez Zamawiającego, Zamawiający jest zobowiązany określić najpóźniej w dniu złożenia zamówienia. Wykonawca zastrzega sobie prawo do dodatkowego wynagrodzenia z w/w tytułu.

Powyższa oferta nie jest ofertą w rozumieniu Kodeksu Cywilnego czy też prawa handlowego. Podane ceny oraz parametry mogą ulec zmianie. Tylko zamówienie potwierdzone przez producenta stanowi podstawę do składania roszczeń.